KAŻDY ELEMENT OPROGRAMOWANIA

W strukturze tej każdy element (moduł) oprogramowania powinien mieć ściśle określone zadania funkcjonalne oraz sposób łączenia z innymi modu­łami. Przestrzeganie tej zasady ułatwia budowę elemen­tów złożonych, ich dokumentowanie oraz konserwację.Przenikalność – to cecha, która charakteryzuje zakres udostępnienia użytkownikowi możliwości wynikających z istoty architektury logicznej systemu cyfrowego w wyko­rzystywanym oprogramowaniu. Dzięki niej można bez szczegółowej analizy dowiedzieć się, czy np. oprogramo­wanie umożliwia stosowanie działań arytmetycznych w zmiennym przeciwniku na liczbach nieznormalizowanych, w przypadku gdy struktura logiczna i techniczna sprzętu daje możliwości takich operacji.Wyżej wymienione cechy, oprogramowania systemów cyfrowych mają charakter uniwersalny i dotyczą wszyst­kich programów, niezależnie od tego, w jakiego rodzaju systemach  wykorzystywane.

PRZYSWAJALNOŚĆ

Przystosowalność to cecha określająca zdolność dostosowania programu do potrzeb użytkownika bez konieczności zmiany otoczenia. Różnica między przenoś­nością a przystosowalnością zawiera się w tym, że pier­wsza dotyczy łatwości zmian otoczenia programu,,a druga jego algorytmu. Stąd też można czasami spotkać się z pojęciem elastyczności programu, które określa zakres możliwości wprowadzania zmian do programu.Kolejną istotną cechą oprogramowania systemów cyf­rowych jest ich rozszerzalność, która określa rodzsj i cha­rakter możliwości rozbudowy, wykorzystywanego opro­gramowania w miarę jego eksploatacji. Często cecha ta jest rozumiana w sensie zbliżonym do elastyczności, ale z reguły odnosi się to do,przypadków różnych konfiguracji tego samego sprzętu cyfrowego.—Osiągnięcie wysokiego poziomu rozszerzalności opro­gramowania jest w dużym stopniu możliwe dzięki nadaniu mu struktury modularnej.

UMOWNE TRAKTOWANIE PODZIAŁU

Oczywiście, omówiony wyże] podział należy traktować umownie, albowiem w wielu przypadkach mogą się poja­wić poważne wątpliwości dotyczące zasadności umie­szczenia określonego programu w jednej z wymienionych grup. Niezależnie jednak od  stosowanych podziałów, oprogramowanie systemów cyfrowych powinny charakte­ryzować określone cechy, z których niektóre mają charak­ter obligatoryjny, a inne – opcjonalny. Do takich cech należy przenośność, czyli możliwość odwzorowania funk­cji i własności programów w różnych systemach cyfro­wych. Cecha ta jest określana czasami jako miara łat­wości przeniesienia programu do działania w innym środowisku. Na ogół cecha ta nie dotyczy systemów ope­racyjnych. W literaturze fachowej można spotkać określe­nie niezależności oprogramowania od maszyny jako synonimu przenośności. W bardziej szczegółowych opra­cowaniach podkreśla się, że wzmiankowana niezależność dotyczy głównie takich parametrów jak długość słowa, wielkości liczb, form przedstawienia znaków itp.

PROGRAMY SYMULUJĄCE

Programy symulujące umożliwiają symulację działania jednej maszyny cyfrowej przez drugą. Mogą one służyć do sprawdzania programów opracowanych dla przyszłego systemu cyfrowego za pomocą innego systemu. Taka moż­liwość pozwala wykorzystywać je na etapie projektowania systemów cyfrowych w celu badania przebiegów czaso­wych i. funkcjonalnych przyszłego systemu oraz opraco­wywania ocen proponowanych rozwiązań. Oprogramowanie użytkowe tworzą programy, dzięki któ­rym – za pomocą systemu cyfrowego – użytkownik może rozwiązywać praktyczne problemy techniczne, gospodar­cze, naukowe itp. Programy te mogą pochodzić z kilku źró­deł: od producenta sprzętu komputerowego, wyspecjali­zowanej- firmy produkującej oprogramowanie, innych użytkowników tego samego sprzętu, a także mogą być wytworzone przez samego użytkownika. Mówiąc o opro­gramowaniu firmowym w tym obszarze, mamy na myśli oprogramowanie pochodzące jedynie z pierwszych dwóch źródeł.

STWIERDZENIE STANU TECHNICZNEGO

Pierwsze z nich służą do automaty­cznego i okresowego stwierdzania stanu technicznego eksploatowanego sprzętu, drugie zaś – do określania stanu przydatności eksploatacyjnej sprzętu po usunięciu awarii (lub przeprowadzeniu remontu) lub lokalizacji źródła awarii.Programy obsługi procesu przetwarzania – to programy kopiujące i ładujące. Programy kopiujące służą do zapisy­wania zawartości określonych obszarów pamięci systemu na innych bądź wyprowadzania ich na różne urządzenia systemu. Mówiąc o programach ładujących, należy pamię­tać o tym, że każdy system cyfrowy wyposażony jest w kilka ich typów. Ogólnie rzecz biorąc, programy te wyko­rzystywane są do wprowadzenia do pamięci systemu danych lub programów, kiedy nie można wykorzystać w tym celu systemu operacyjnego (np. awaria).Programy wykorzystywane w procesie przygotowania zadań dla systemu – to przede wszystkim programy aktua­lizacji, sortowania i łączenia zbiorów, wyszukiwania informacji, a także opracowywania i wyprowadzania sprawozdań. Podobnie jak programy obsługi technicznej, są dostarczane w formie firmowych pakietów opro­gramowania, które są uzupełniane w trakcie ich eksploata­cji.

W BIBLIOTEKACH OPROGRAMOWANIA

W bibliotekach oprogramowania współczesnych syste­mów cyfrowych można spotkać także środki umożliwia­jące tworzenie opisów zadań za pomocą języków opero­wania systemami cyfrowymi zwanymi językami komend. Języki te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umoż­liwić użytkownikom systemów wyrażanie ich żądań w sposób możliwie prosty. Z tego punktu widzenia system operacyjny można traktować jako interpretatora wyrażeń zapisanych za pomocą języka komend.Programy pomocnicze dzielą się na trzy następujące grupy programów:   obsługi technicznej;obsługi procesu przetwarzania;    przygotowania zadań dla systemu. Programy obsługi technicznej tworzą zazwyczaj tzw. firmowe pakiety diagnostyczne. Pakiety te służą do sprawdzania sprzętu i lokalizacji uszkodzeń zarówno w całym systemie, jak i w poszczególnych jego elementach. Wśród znanych programów diagnostycznych można wskazać dwa ich typy, mianowicie włączone do systemu operacyjnego i tworzące z nim integralną-całość oraz wprowadzane do systemu i uruchamiane zgodnie z zaist­niałymi potrzebami.

PRZYSTOSOWANIE DO WYMAGAŃ

Dzięki temu systemy cyfrowe o modułowej strukturze są przystosowane do wymagań zdalnego przetwarzania danych i są przez nie sterowane. Z systemami operacyjnymi, zaliczanymi do tej grupy, są związane takie rozwiązania jak „proto-systemy”, dzięki którym staje się możliwe użycie komputerów do rozwiązywania problemów bez formalnej znajomości pro­gramowania, oraz systemy odporne na awarie, a także umożliwiające zdalną naprawę jednostek, które uległy awariom.Translatory języków programowania oraz programy je wspomagające tworzą tzw. biblioteki, które ze względu na rodzaj zastosowań nazywane są bibliotekami języków zorientowanych maszynowo lub problemowo. W pier­wszej z nich znajduje się translator języka maszynowego wykorzystywanego, komputera oraz języków symboli­cznych. W drugiej zaś – translatory języków deskryptoro- wych oraz operacyjnych. Wśród tych ostatnich wyróżnia się jeszcze grupy translatorów języków algorytmicznych, dialogowych oraz problemowych.